موتور برق های لوتیان با سیم پیچی صد در صد مس و با کیفیت بسیار عالی بنزینی و دیزلی

پنج - شش - هفت کیلووات
بنزینی هندلی و استارتی

پنج - شش - هفت کیلووات
دیزلی هندلی و استارتی

٢ و ٢.٥ و ٣ کیلووات

١ کیلووات